دوره و شماره: دوره 7، شماره 13، فروردین 1400 
اندیشه‌های اجتماعی ـ سیاسی اشرف ‌علی تهانوی

صفحه 255-278

محمدعلی مهدوی راد؛ محمد ابراهیم روشن ضمیر؛ حلیمه خاتون حیدری