مطالعات اندیشه معاصر مسلمین (MAM) - فرایند پذیرش مقالات