داوران

نام

نام خانوادگی

وابستگی سازمانی

قاسم

ابراهیمی پور

استادیار مؤسسه آمورزشی و پژوهشی امام خمینی ره

سیدمحمدتقی

ابطحی

عضو هیئت علمی پژوهشکده فلسفه و تاریخ علم پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

علیرضا

اسعدی

استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

محمد

اسعدی

دانشیار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

نصرالله

آقاجانی

استادیار دانشگاه باقرالعلوم (ع)

هادی

بیگی ملک آباد

استادیار واحد علوم و تحقیقات تهران

هادی

بهرامی احسان

عضو هیئت علمی دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران

یحیی

بوذری نژاد

دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

حمید

پارسانیا

دانشیار دانشگاه تهران

حسن

پناهی آزاد

عضو هیئت علمی گروه مبانی نظری اسلام دانشگاه معارف اسلامی

غلامرضا

جمشیدیها

استاد تمام گروه جامعه شناسی دانشگاه تهران

قاسم

جوادی

عضو هیئت علمی جامعه المصطفی

جمال الدین

حیدری فطرت

استاد و پژوهشگر مرکز تخصصی علوم حدیث

مهدی

رجبی

دکترای تخصصی، استاد حوزه علمیه

عزالدین

رضانژاد

عضو هیئت علمی جامعه المصطفی

احمد

رهدار

استادیار دانشگاه باقرالعلوم (ع)

محمدباقر

سعیدی روشن

استاد تمام پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

محمدحنیف

طاهری

دانش آموخته دکتری رشته اندیشه معاصر مسلمین جامعه المصطفی

مسلم

طاهری

عضو هیئت علمی گروه شیعه شناسی پردیس فارابی دانشگاه تهران

حسن

عبدی

استادیار دانشگاه باقرالعلوم (ع)

حسن

عسکری

استادیار جامعه المصطفی

حسن

غفاری فر

استادیار علوم اجتماعی دانشگاه باقرالعلوم (ع)

مهدی

فرمانیان

استاد تمام دانشگاه ادیان و مذاهب

دکتر

فصیحی

دانش آموخته دکتری جامعه المصطفی

سید محمد

کشمیری

دکتری روابط بین الملل دانشگاه شهید بهشتی و استاد دانشکده روابط بین الملل

عبدالحسین

کلانتری

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

محسن

لبخندق

عضو هیئت علمی شورای تخصصی حوزوی

سید محسن

میری

دانشیار دانشگاه جامعه المصطفی العالمیه

منصور

میراحمدی

استاد تمام گروه علوم سیاسی و روابط بین الملل دانشگاه شهید بهشتی

احمدرضا

مفتاح

دانشیار دانشگاه ادیان و مذاهب

سیدعباس

موسویان

استادتمام پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

ولی الله

هاشم پور

عضو هیئت علمی جامعه المصطفی