مطالعات اندیشه معاصر مسلمین (MAM) - اهداف و چشم انداز