اهداف و چشم انداز

این نشریه به بررسی و ارزیابی دست‌آوردهای نظری متفکران مسلمان معاصر که ناظر به معضلات معرفتی جهان اسلام بوده و دارای ویژگی‌های زیر باشند، می‌پردازد:

  ـ مطالعات برخوردار از نگاه جامعه‌شناختی؛

 ـ حاوی تحلیل‌های جامع و ایده‌های نو؛

 ـ ناظر به حل چالش‌های نظری معاصر جهان اسلام؛

 ـ معطوف به رویکرد اندیشمندان معاصر جهان اسلام (به ویژه اندیشمندان غیر ایرانی).