اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

سید محسن میری

دانشیار جامعه المصطفی العالمیه

smmiriicasgmail.com

سردبیر

حمید پارسانیا

دانشیار دانشگاه تهران

h.parsaniayahoo.com

اعضای هیات تحریریه

نصرالله آقاجانی

استادیار دانشگاه باقرالعلوم

nasrrolah.aghajanigmail.com

حمید پارسانیا

دانشیار دانشگاه تهران

h.parsaniayahoo.com

غلامرضا جمشیدیها

استاد دانشگاه تهران

gjamshidiut.ac.ir

محمدحسن زمانی

الاهیات و معارف اسلامی استادیار جامعة المصطفی (ص) العالمیة

mhzamaniyahoo.com

حسین سوزنچی

دانشیار دانشگاه باقرالعلوم (ع)

souzanchibou.ac.ir

محسن قمی

دانشیار دانشگاه باقرالعلوم (ع)

mohsen.qumigmail.com

محمدعلی میرعلی بیداخویدی

دانشیار جامعة المصطفی (ص) العالمیة

miraligmail.com

سید محسن میری

دانشیار جامعة المصطقی (ص) العالمیة

smmiriicasgmail.com