دوره و شماره: دوره 6، شماره 12، مهر 1399 
تأثیر ایدئولوژیِ میرزای نائینی درتحولات مذهبی عصر مشروطه

صفحه 155-174

فاطمه حسین خراسانی؛ امیرتیمور رفیعی؛ سید حسن قریشی؛ سید اصغر محمود آبادی


اهداف فهم از نظر پل ریکور و امکان‌سنجی طرح آن‌ها در متون دینی

صفحه 175-203

علیرضا کاظمی؛ علیرضا عابدی سر اسیا؛ محمدکاظم علمی سولا


ارزیابی انتقادی دیدگاه شحرور درباره گستره دین

صفحه 263-287

محمد علی محیطی اردکان؛ حمیدرضا سروریان