مطالعات اندیشه معاصر مسلمین (MAM) - پرسش‌های متداول