تأملی در چگونگی و ملاحظات روش‌شناختی اسلامی‌سازی دانش در اندیشه متفکران اسلامی خارج از ایران

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه جامعه المصطفی العالمیه

2 عضو هیئت علمی گروه ارتباطات دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

چکیده

مباحث مبتنی بر چگونگی اسلامی‌سازی دانش از جنجالی‌ترین ‌ترین بحث‌ها در ارتباط با موضوع «اسلامی‌سازی دانش» است. علت آن نیز دغدغه‌ها و دلالت‌های «روش‌شناسانه» در فرایند اسلامی‌سازی دانش است.آنچه در این مقاله در جایگاه مسئلۀ تحقیق مورد توجه است، موضوع چگونگی اسلامی‌سازی دانش و سازوکارهای مطرح شده در آن است. این مطالعه از طریق روش اسنادی و کتابخانه‌ای و فراتحلیل مهمترین آثار و منابع موجود در این زمینه، به مطالعه این مسئله پرداخته است. برآیند کلی نتایج این مطالعه نشان می‌دهد که به طور کلی دو مسیر متفاوت در بین متفکران اسلامی در این خصوص مطرح است: 1. مسیر مبتنی بر طرح پیشنهادی اسماعیل راجی فاروقی و 2. طرح مبتنی بر فرایند دو مرحله‌ای سید نقیب العطاس. با این همه جنش اسلامی‌سازی دانش در مواجهۀ با چالش‌های معاصر نیازمند پویایی بیشتری از لحاظ روش‌شناختی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Reflection on how and methodological considerations of Islamization of knowledge in the thought of Islamic thinkers outside Iran

نویسندگان [English]

  • Seyyed Muhsen Miri 1
  • abbas qanbari bagestan 2
1 Associate Professor of Al-Mustafa International University
2 Assistant professor and Faculty member of the Department of Communication, Faculty of Social Sciences, University of Tehran
چکیده [English]

Discussions based on "how" to Islamize knowledge is one of the most controversial issues related to the topic of "Islamization of knowledge". The reason is the "methodological" concerns and implications in the process of Islamization of knowledge. What is considered as a research problem in this article is the issue of "how" to Islamize knowledge and the mechanisms proposed in it. This research has studied this issue through documentary and library methods and meta-analysis of the most important works and resources in this field. The result of this study shows that in general, there are two different paths among Islamic thinkers in this regard: 1- a path based on the proposal of Ismaʻil Raji al-Faruqi and 2- a path based on the two-stage process of Syed Muhammad Naquib al-Attas. However, the process of Islamization of knowledge in the face of contemporary challenges requires more methodological dynamics.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Islamization of Knowledge
  • How to Islamize
  • Methodology
  • Al-Faruqi
  • Naquib Al-Attas
  • Creative Interaction
  • Reading Tradition and Modernity
  • Educational System