مطالعه تطبیقی مسئولیت اجتماعی انسان در گفتمان اعتدال و رادیکال

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دکتری مطالعات مذاهب اسلامی، معاون آموزشی پژوهشی دانشگاه بین المللی جامعه المصطفی، نمایندگی تهران و البرز

2 استاد و پژوهشگر دانشگاه بین المللی جامعه المصطفی

چکیده

  از گذشته تاکنون کارکرد مسئولیت اجتماعی انسان مورد توجه اندیشمندان و سیاست­گذاران بوده و به خصوص در دولت­های اسلامی، از اهمیت لازم برخوردار بوده است. این پژوهش با توجه به اهمیت مسئولیت پذیری انسان در ساخت جامعه مطلوب به بررسی تطبیقی درگفتمان اعتدال و گفتمان رادیکال درباره مسئولیت اجتماعی انسان پرداخته است. نگرش معتدل به پدیده های اجتماعی، زمینه همگرایی اجتماعی و نگرش رادیکال بدان ها، عدم همگرایی را درجامعه فراهم می سازد. به همین دلیل نگارنده معتقداست کارکرد مسئولیت پذیری اجتماعی انسان در دوگفتمان یاد شده برونداد متفاوت دارد. بنا بر این، انسان در طول تاریخ به عنوان یکی ازسه عنصر اصلی تاریخ ساز، تداوم بخش جنگ، تنش های اجتماعی و یا صلح وآسایش بوده است. این پژوهش درصدد پاسخ به این سوال است که « اندیشه اعتدال، در مقایسه با گفتمان رادیکال چه نقشی در عمق بخشی مسئولیت اجتماعی انسان دارد؟ هدف این مقاله گسترش گفتمان اعتدال گرایی در جامعه در راستای بازسازی مسئولیت پذیری انسان در عرصه های اجتماعی است. در پژوهش حاضر از روش کتابخانه‌ای برای تحلیل داده ها استفاده شده است؛ به عبارت دیگر روش این تحقیق دیاکرونیک ومیان رشته­ای است. یافته این تحقیق نیز گسترش مسئولیت پذیری اجتماعی درسایه توسعه اندیشه های اعتدال بوده و تاکید بر این دارد که اندیشه اعتدال در تفکر اجتماعی جامعه تاثیرگذاربوده و مانع واگرایی اجتماعی می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparative Study of Human Social Responsibility in the Discourse of Moderationism and Radicalism

نویسندگان [English]

  • Masoud Fahami 1
  • Mohammadreza kalanfaribaei 2
1 PhD in Islamic denominatons, Vice President for Education and Research, Al-Mustafa International University, Tehran and Alborz campus
2 Professor and researcher at Al-Mustafa International University
چکیده [English]

From the past until now, the function of human social responsibility has been considered and studied by thinkers and policy makers and it has been especially significant and vital in Islamic states. Due to the importance of human responsibility in building a favorable and constructive society, this study has conducted a comparative study on the discourse of moderationism and radical discourse on human social responsibility. A moderate attitude towards social phenomena provides the ground for social convergence and a radical attitude towards them, feeds a lack of convergence in society. For this reason, the author believes that the function of human social responsibility in these two discourses has a different output. Thus, human being has historically been one of the three focal elements of history, the continuation of war, social tensions or peace and comfort. This study seeks to answer the question: "What role does the idea of ​​moderationism play in deepening human social responsibility compared to radical discourse?" The main purpose of this article is to spread the discourse of moderationism in society in order to reconstruct human responsibility in social areas. In the present study, the library method has been used for data analysis; In other words, the method of this research is diachronic and interdisciplinary. The finding of this study is the expansion of social responsibility in the development of ideas of moderationism and emphasizes that the idea of ​​moderationism is effective in social thinking and prevents social divergence.

کلیدواژه‌ها [English]

  • National interests
  • convergence
  • responsibility
  • divergence
  • moderation and discourse