تضادهای اجتماعی از دیدگاه اسلام

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 مدرس گروه علوم قرآن و حدیث، دانشکده شهید محلاتی (ره)

2 استادیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه شاهد.

چکیده

تضادهای اجتماعی هرگونه تفکر، احساس و رفتار خصمانۀ آگاهانه است که در سطوح مختلف جامعه از روابط میان افراد گرفته تا گروه‌ها، مردم و حکومت‏ها رخ می‏دهد. این مسئله، آثار و پیامدهای فردی و اجتماعی بسیاری به دنبال دارد که یکی از مهم‌ترین آنها، تهدید نظم اجتماع و ایجاد مانع در مسیر رشد و تعالی معنوی و مادی جامعه و افراد آن است؛ بنابراین، دهه‏های متمادی است که بررسی ابعاد گوناگون این مسئلۀ اجتماعی، مورد توجه اندیشمندان علوم انسانی در حوزه‏های جامعه‏شناسی، روان‏شناسی اجتماعی و ارتباطات انسانی قرار گرفته است. هدف پژوهش حاضر، پاسخ به این دو پرسش است که نوع مواجهۀ اسلام با مسئلۀ وقوع تضادهای اجتماعی چیست و در آموزه‏های دینی، عوامل تضادهای اجتماعی چگونه تبیین شده است؟ در پاسخ به این دو سؤال، با روش مطالعۀ کیفی از نوع توصیفی-تحلیلی، آیات و روایات مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. ابتدا مفاهیم اصلی پژوهش واکاوی شده‏اند، سپس دیدگاه اسلام دربارۀ وقوع تضادهای اجتماعی و عوامل آن، مورد بررسی قرار گرفته است. مطابق یافته‏های پژوهش، از منظر اسلام، رخ‌داد تضادهای اجتماعی، امری حتمی و اجتناب‏ناپذیر و ناشی از نوع خلقت انسان است. همچنین عوامل تضادهای اجتماعی شامل چهار دستۀ فردی، اجتماعی، فرااجتماعی و فراطبیعی می­ شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Social conflicts from the perspective of Islam

نویسندگان [English]

  • mahdi shamohamadi beni 1
  • asghar hadavi kashani 2
1 Teacher of Quran and Hadith Department, Shahid Mahallati College
2 Assistant Professor, Department of Quranic and Hadith Sciences, Shahed University.
چکیده [English]

Social contradictions are any conscious hostile thinking, feeling, and behavior that occurs at various levels of society, from relationships between individuals to between groups and between peoples and governments. This issue has many individual and social effects and consequences, one of the most important of which is to threaten the order of society and create an obstacle in the path of spiritual and material growth and excellence of society and its individuals. Therefore, for many decades, the study of various dimensions of this social issue has been considered by humanities thinkers in the fields of sociology, social psychology and human relations. The purpose of this study is to answer these two questions: What is the type of Islam's confrontation with the issue of social conflicts? And in religious teachings, how are the causes of social contradictions explained? In response to these two questions, verses and narrations have been studied and analyzed by a descriptive-analytical qualitative study method. First, the main concepts of the research are analyzed, then the Islamic view on the occurrence of social conflicts and its factors are examined. According to the research findings, from the perspective of Islam, the occurrence of social conflicts is inevitable and arises from the type of human creation. Factors of social conflict also include four categories: individual, social, transsocial and supernatural.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social Theory of Islam
  • Social Contradictions
  • Inevitability of Contradictions
  • Factors