شخصیت امام حسین علیه السلام در شعر معاصر عربی (مطالعه موردی شعر «ادونیس» و «احمد دحبور»)

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی،دانشگاه آزاد اسلامی صفادشت

چکیده

امام حسین% اسطورۀ انسانیت است. شاعران در طول تاریخ، ابعاد وجودی آن حضرت را از منظر معرفت‌شناختی بررسی کرده‌اند و درضمن گفتمان‌های حماسی‌ - ‌رزمی، تراژیک و عرفانی از ایشان در جایگاه الگویی دینی ‌ـ ‌تاریخی و پرچم‌دار نهضتی بزرگ یاد کرده‌اند. مقالۀ حاضر با شیوه توصیفی‌ ـ ‌تحلیلی براساس نظریۀ «استعارۀ مفهومی» نگاشته شده و شخصیت امام حسین% را در شعر معاصر عربی با ذکر نمونه‌‌های برجسته و با مطالعه موردی قصیدۀ «العوده الی کربلاء» اثر احمد دحبور، نیز اشعار سمبلیک ادونیس، «مرآه الشاهد»، «مرآه الرأس» و «مرآه لمسجد الحسین»، بررسی کرده است. هدف از این تحقیق بیان این نکته است که شاعران معاصر با کاربست تکنیک‌های استعاری زبان، شخصیت امام حسین% را از متن تاریخ و دین برانگیخته‌اند تا از یک منظر درسایۀ آن، به نکوهش قدرت‌های سرکوب‌گر و استبدادی حاکم بر جهان، خاصه جهان عرب بپردازند و از منظری دیگر، امام حسین% را به مثابۀ وجودی پویا و حاضر در پیوند با مسائل روز دنیا مطرح سازند. نتیجۀ حاصل از نگارش که از تناظرهای متقابل شخصیت امام حسین% و انسان معاصر حاصل شده، این است که تنها راه آدمی برای تغییر شرایط ناگوار حاکم بر جهان و تثبیت هویت خویش دربرابر انواع تهاجم حکومت‌های جبار، تأسی به شخصیت امام حسین% و قیام علیه باطل و شهادت در راه هدف است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Imam Hussein's Character in Contemporary Arabic Poetry (Case Study of Adonis Poetry and Ahmad Dahbour)

نویسنده [English]

  • mansooreh ahmadijafari
Assistant Professor of Persian Language and Literature, Islamic Azad University of Safadasht
چکیده [English]

Imam Hussein is the myth of humanity. Throughout history, poets have reached the dimensions of his existence from an epistemological perspective, and in addition to epic martial, tragic, and mystical discourses, they have referred to him as a historical religious model and the flag bearer of a great movement. The present article is considered as a conceptual-analytical method based on the theory of conceptual metaphor and the character of Imam in contemporary Arabic poetry with prominent examples and with the study of "Return to Karba" by Ahmad Dahbour, also the poems of "Mirrors" "The mirror of the head" "Witness mirror " "Hussein Mosqe" has reached. The purpose of this study is to express the point that contemporary poets, using metaphorical language techniques, have evoked the character of Imam Hussein from the text of history and religion, from a brazier in its shadow, to the efforts of repressive and authoritarian powers. The world, especially the Arab world, is conquered and from another perspective, Imam Hussein is presented as a dynamic and present being in connection with the current issues of the world. The result of the writing, which is derived from the reciprocal correspondence between the personality of Imam Hussein and contemporary man, is that the only way for man to change the adverse conditions of the world and protect his membership against all kinds of aggression by world governments is to establish the personality of Imam Hussein and rebellion against falsehood and martyrdom in the right way.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Imam Hussein Personality
  • Contemporary Arabic Poetry
  • Ahmad Dahbour
  • Adonis