خوانشی بر الگوی جامع تربیت دینی از منظر امام موسی صدر

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای علوم تربیتی، مدرس دانشکده فنی و حرفه ای شاهرود

2 عضو هیئت علمی دانشگاه نیروی انتظامی امین

3 دانشجوی دکترای فلسفه تعلیم وتربیت، مدیر بخش فلسفه و کودک بنیاد حکمت اسلامی صدرا

چکیده

این پژوهش با هدف دستیابی به الگوی جامع تربیت دینی از منظر امام موسی صدر صورت گرفته است. پژوهش از نظر هدف، کاربردی، از نظر داده‌ها، آمیخته (کیفی ‌و ‌کمی) و از نظر روش اجرای پژوهش، از نوع اکتشافی (مرحله کیفی) و پیمایشی مقطعی (مرحله کمی) است. در روش کیفی، به تحلیل محتوای کتاب‌های ادیان در خدمت انسان (صدر، ۹۵)، برای زندگی (صدر، ۹۱)، گام‌به‌گام با ‌امام (ضاهر، ۹۶)، نای و نی (صدر، ۹۴) و مدرسه تربیتی (ادیب و همکاران، ۹۷) و درس‌گفتارها پرداخته شد و 4 بعد و 28 مؤلفه استخراج شد. در روش کمی، روایی صوری پرسشنامه محقق ساخته، مورد تأیید قرار گرفت و پایایی پرسشنامه با ضریب آلفای کرونباخ 0. 899 مورد تایید قرار گرفت. جامعه آماری شامل 305 نفر از مدیران و معلمان مدارس استان سمنان و همچنین کارشناسان موسسه امام موسی صدر است. داده‌ها با روش‌های آماری توصیفی و استنباطی (SPSS و Amos) تحلیل شد. یافته‌ها نشان داد که الگوی نهایی تربیت دینی از منظر امام موسی صدر شامل چهار بعد: اهداف (رشد شناختی، جسمی، اجتماعی، عاطفی و معنوی)، روش‌ها (استفاده نکردن از الزام و اجبار، تربیت خانوادگی، عامل بودن، امر‌به‌معروف و نهی‌از‌منکر، اقناع فکری، آماده‌سـازی فضـا، تلقین، برقراری رابطه فرد با هستی، اسوه‌سازی، تسامح، برقراری عدالت و مشارکت در مسئولیت‌بخشی)، محتوا (ایمان، عمل صالح، فطرت الهی، حقیقت‌گرایی، واقع‌گرایی و رعایت اعتدال) و ملاک‌های ارزشیابی تربیت دینی (تربیت اخلاقی، عادت به دیگر پذیری، رابطه همدلانه، انفاق و تثبیـت پیوندهـای اجتماعـی) است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A reading on the comprehensive model of religious education from the perspective of Imam Musa Sadr

نویسندگان [English]

  • fatemeh bandalizadeh 1
  • sadegh rezaei 2
  • Zohreh Hosseini Khameneh 3
1 Doctor of Educational Sciences, Lecturer of Shahroud Technical and Vocational College
2 Faculty member of Amin University of Law Enforcement
3 PhD student in Philosophy of Education, Director of Philosophy and Child Department of Sadra Islamic Wisdom Foundation
چکیده [English]

We have done this research, with the purpose of taking a grasp to the religious teaching comprehensive template of Imam Musa Sadr’s point of view. This research from the purpose is applicable, by Data is qualitative and quantitative, and from implementation point of view is exploratory and cross – sectional survey. In qualitative method, we had review on books like religions in human Servicing (Sadr 2016), For living (Sadr 2012), With Imam step by step (Zahir 2017), Nay and Ney (sadr 2015), and Teaching School (adib 2018). The reliability of the questionnaire was confirmed with Cronbach's alpha coefficient of 0.899. The statistical population includes 305 school principals and teachers of Semnan province as well as experts of Imam Musa Sadr Institute. Data were analyzed by descriptive statistical methods of correlation and inferential with SPSS and Amos software. Findings showed that the final model of religious education from the perspective of Imam Musa Sadr includes four dimensions: goals of religious education, methods of religious education the content of religious education, Divine nature, verism, realism and observance of moderation and the evaluation criteria of religious education.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Purposes
  • method
  • Content
  • Evaluation Criteria
  • Religious Education