تطبیق رابطه دین و دولت از منظر ‌امام‌خمینی و سیدقطب

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی مقطع دکتری گروه علوم سیاسی و روابط بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا

2 استادیار گروه علوم سیاسی گروه علوم سیاسی و روابط بین الملل، دانشگاه آزاد اسلامی و احد شهرضا

چکیده

موضوع این مقاله تطبیق و مقایسۀ ارتباط میان دین و دولت از دیدگاه امام خمینی; و سید قطب است. هدف این مقاله، به دست آودن ریشه‌های اندیشه‌ای ‌امام‌خمینی و سیدقطب در پدید آمدن آرای عملی و انقلابی آن­ها درباره رابطه دین و دولت‌ و مؤلفه­های اصلی پیوند دهنده میان دین و دولت است. روش انجام تحقیق حاضر ترکیبی از روش­های تحلیل تاریخی و تحلیل مقایسه‌ای است. نتایج بیانگر این است که نوع گرایش ‌امام ‌خمینی و سیدقطب به رابطه دین و دولت یا اسلام و سیاست، اساسی برای مبارزه با طاغوت است. هم­چنین، علی رغم شباهت ظاهری آرای سیدقطب با ‌امام ‌خمینی، تأکیدهای ‌امام‌خمینی در تعریف مبارزه با طاغوت و آنچه مراد سیدقطب در موضوع جهاد و تشکیل حکومتی اسلامی بدون پدید آمدن دولت مردمی است، متفاوت است. تفاوت عمدۀ آن­ها در اهمیت و ضرورت تشکیل حکومت اسلامی است. علاوه­ بر این، بر خلاف آرای ‌امام‌خمینی که جهاد را آخرین مراحل مبارزه با طاغوت می­داند، سید قطب بر ضرورت جهاد در جایگاه یک اصل اساسی برای پیوند بین دین و دولت تأکید دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Implementing the relationship between religion and government from the perspective of Imam Khomeini and Seyyed Qutb

نویسندگان [English]

  • nader zahedinia 1
  • Mohammad Reza Aqarbparast 2
  • Sayed Hassan Malaekeh 2
1 PhD student of the Department of Political Science and International Relations, Islamic Azad University, Shahreza Branch
2 Assistant Professor, Department of Political Science, Department of Political Science and International Relations, Islamic Azad University Shahreza
چکیده [English]

In this article, the relationship between religion and government from the perspective of Imam Khomeini and Seyyed Qutb is examined and the possibility of dialogue among his views is analyzed. The type of tendency of Imam Khomeini and Seyyed Qutb to the relationship between religion and government or Islam and the basic policy to fight against Taghoot. The purpose of the research is to obtain the roots of the ideas of Imam Khomeini and Seyyed Qutb in the emergence of their practical and revolutionary views on the relationship between religion and government. The importance of this research is due to the emphasis on some aspects of Imam Khomeini's thought that can be seen in the Islamic Revolution and his views in order to show some extremism of Islamist groups such as Al-Qaeda. The findings of the article that although it seems that the similarity of Seyyed Qutb's views with Imam Khomeini is in the formation of Islamic government and the relationship between government and religion, but based on Imam Khomeini's emphasis on defining the fight against Taghoot and what Seyyed Qutb means in jihad and formation Islamic government is without the emergence of a people's government, the main difference is their approach to the government. Moreover, contrary to Imam Khomeini's views that jihad is the last stage in the fight against Taghoot, Sayyid Qutb emphasizes the necessity for jihad as a fundamental principle for the link between religion and government. The method of the present study is a combination of historical analysis and comparative analysis.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Religion
  • Government
  • Islamic Government
  • Imam Khomeini
  • Seyyed Qutb