مطالعات اندیشه معاصر مسلمین (MAM) - مقالات آماده انتشار